Veelgestelde vragen

Nee, dat is niet mogelijk. U kunt ter voorbereiding een pdf met de vragen downloaden. Als u de antwoorden opslaat in een apart Word-document dan kunt u deze eenvoudig in het format plakken.
Nee. U kunt de bestanden pas toevoegen op het moment dat u uw aanvraag gaat verzenden. U moet eventuele ingevulde bestanden (zoals de Excel-sheets) dus tot die tijd zelf bewaren.
Naar verwachting stellen Gedeputeerde Staten op dinsdag 17 november de definitieve criteria voor het format vast. In dat geval kunt u het online format voor de gemeentelijke en/of de provinciale cultuurnota invullen vanaf dinsdag 17 november om 17 uur. Wij informeren instellingen uit onze huidige cultuurnota’s en die op onze informatiebijeenkomst van 17 september hun mailadres hebben achtergelaten hierover per mail en melden dit via ons Twitter-account. De formats voor de BIS-instellingen en Rijksfondsen zijn naar verwachting vanaf 1 december beschikbaar.

dat kan, maar zoals het aanvraagformulier ook aangeeft, is ‘bewezen kwaliteit’ een factor.  Dat kan betekenen dat uw initiatief in eerste instantie geschikter is voor onze projectbudgetten voor kunst en cultuur (ondergebracht bij de Kunstraad). De ervaring leert dat initiatieven eerst projectmatig hun vorm moeten vinden alvorens zij duurzaam onderdeel (kunnen) worden van het gemeenlijk en provinciaal cultuurbeleid.

De volledige planning van de procedure is als volgt;

Provincie

Proces kadernota cultuur 2015
Vaststellen kadernota en conceptcriteria door GS 8 september
Informatiebijeenkomst cultuurveld 22 september
Bespreken kadernota in statencommissie 14 oktober
Vaststellen kadernota door PS 4 november
Vaststellen criteria en format beleidsplannen door GS 10 of 17 november
Beschikbaar stellen digitaal format beleidsplannen cultuurveld 2e week november
Proces Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020 2016
Deadline beleidsplannen cultuurinstellingen 1 januari
Deadline beleidsplannen Rijksgesubsidieerde instellingen 1 februari
Uitvoeringsprogramma Cultuur-advies door Kunstraad gereed 27 mei
Vaststellen Uitvoeringsprogramma Cultuur door GS Juni
Verzenden besluit op aanvraag structurele subsidie cultuurinstellingen Juni

 

Gemeente

Proces kadernota cultuur 2015
Vaststellen kadernota door college van B&W 15 september
Informatiebijeenkomst cultuurveld 22 september
Bespreken kadernota in raadscommissie O&W 7 oktober
Vaststellen format beleidsplannen door college van B&W 27 oktober
Vaststellen kadernota door gemeenteraad 28 oktober
Beschikbaarstelling digitaal aanvraagformulier beleidsplannen cultuurveld 2e week november
Proces cultuurnota 2017-2020 2016
Deadline beleidsplannen cultuurinstellingen die aanvragen bij gemeente 1 januari
Deadline beleidsplannen cultuurinstellingen die ook aanvragen bij het Rijk 1 februari
Cultuurnota-advies Kunstraad gereed 27 mei
Vaststellen concept cultuurnota door college van B&W 30 augustus
Raadpleging cultuurveld over concept-cultuurnota Begin september
Vaststellen cultuurnota door college van B&W 11 oktober
Bespreken cultuurnota raadscommissie O&W November
Vaststellen cultuurnota door gemeenteraad November

Ons aanvraagformulier volgt op hoofdlijnen de opbouw van het formulier dat het ministerie van OCW heeft uitgewerkt, maar is aangepast aan onze informatiebehoefte. Mocht u ook een aanvraag doen voor rijkssubsidie of bij de fondsen, dan kunt u voor ons volstaan met het uploaden van het uitgebreide ingevulde rijksformat. Wij stellen u dan slechts enkele specifieke vragen over ons gemeentelijke en provinciale beleid. Het gaat dan met name om vraag 2 van het format.

Uw aanvraag voor een structurele subsidie voor de periode 2017-2020 ontvangen wij graag uiterlijk op:

 • 1 januari 2016 om 17.00 uur voor aanvragen uitsluitend bij gemeente Groningen en/of provincie Groningen.
 • 1 februari 2016 om 17.00 uur voor instellingen die naast gemeente en/of provincie aanvragen bij het Ministerie van OCW (BIS)
 • Voor instellingen die tevens aanvragen bij het Fonds voor de Podiumkunsten, het Mondriaan Fonds of het Letterenfonds geldt ook de termijn van 1 februari. De fondsen hanteren echter een afwijkende indientermijn, namelijk 1 maart. Wij bieden u daarom twee opties:
 • Indien u op 1 februari uw aanvraag voor de fondsen klaar heeft dan mag u deze als bijlage uploaden. U mag dan ook het kortere digitale formulier van de rijksgesubsidieerde instellingen gebruiken. Deze keuze wordt verwerkt in het digitale formulier.
 • Indien u op 1 maart uw aanvraag bij de fondsen indient dan moet u het volledige digitale aanvraagformat van gemeente en provincie gebruiken.

Aanvragen die te laat worden ontvangen nemen we niet in behandeling.

Naast het rechtstreeks subsidiëren van uitvoerende culturele instellingen en/of projecten, ondersteunen wij de culturele sector voor het behalen van onze doelstellingen ook via de zogenoemde ‘tweede lijn’. Deze taak/functie noemen we de steunfunctie. Alleen de steunfunctie Amateurkunst en de steunfunctie Cultuuronderwijs gelden voor de gehele provincie, dus inclusief Stad, en werken in opdracht van zowel de Provincie als de Gemeente Groningen.

Het instellen van Cultuurpijlers komt voort uit de volgende constateringen over culturele infrastructuur van Groningen:

 • De kracht van de Groninger cultuursector zit in de breedte, kwaliteit en diversiteit van het aanbod.
 • Een aantal instellingen is financieel kwetsbaar.
 • Door de grote diversiteit aan instellingen is, ondanks een relatief groot cultuurbudget, de Groninger bijdrage, vooral aan landelijk gefinancierde instellingen, relatief laag.
 • Door de gewenste ruimte voor nieuwe initiatieven in onze nieuwe cultuurnota’s kan de
  druk op de bestaande infrastructuur verder toenemen.
 • Samenwerking op zakelijk en inhoudelijk gebied kan de financiële kwetsbaarheid van instellingen verkleinen.
 • Huidige manieren om deze samenwerking te stimuleren werpen nog te weinig vruchten af.
 • Onder de thans benoemde ‘kernvoorzieningen’ in de gemeente Groningen vallen geen zelfstandige gezelschappen, terwijl deze ook of zelfs bij uitstek bepalend zijn voor de kwaliteit en zichtbaarheid van het Groninger cultuurprofiel.
 • Een’ bottom up’ benadering voor het stimuleren van meer samenwerking vinden we te vrijblijvend, een’ top down’ benadering juist te dwingend.

Met de Cultuurpijlers willen we op deze situatie een passend antwoord bieden:

 • De Cultuurpijlers in de verschillende disciplines dragen en borgen de kwaliteit in de breedte van de Groningse cultuursector.
 • Door het aan de Cultuurpijlers verbonden fonds kunnen Cultuurpijlers hun exploitatie versterken.
 • Tegelijkertijd worden Cultuurpijlers uitgedaagd samen te werken met aanverwante kleinere instellingen. Dat kan door hen bij te staan in dienstverlening of door de gezamenlijke ontwikkeling van activiteiten of projecten. Ondersteuning kan in natura, bijvoorbeeld door artistiek of zakelijk advies, of door financiering van gezamenlijke projecten. Kleinere instellingen kunnen hier financieel en/of inhoudelijk hun voordeel mee doen, door ook hun exploitatie of artistieke kwaliteit te verbeteren.
 • Er is nadrukkelijk geen sprake van een moederinstelling of adoptiemodel. De samenwerking tussen partners geschiedt op basis van gelijkwaardigheid. Wel verwachten we van Cultuurpijlers een voortrekkersrol als het gaat om meer samenwerking en het aangaan of versterken van verbindingen, binnen of buiten de keten, of de sector.
 • Landelijk gefinancierde Cultuurpijlers kunnen door een bijdrage uit het Cultuurpijlerfonds hun aandeel in regionale cofinanciering vergroten.
 • Instellingen en gezelschappen die al jarenlang bepalend zijn voor de kwaliteit en zichtbaarheid van het Groningse cultuurprofiel krijgen erkenning voor hun positie.
 • Het fonds voor de Cultuurpijlers wordt gevoed uit de aanvullende middelen voor de ‘cultuurimpuls’, niet uit de bestaande programmabudgetten voor cultuur.
 • Voor de instellingen die geen Cultuurpijler worden, verandert er niets: de bestaande structuur voor incidentele en structurele toekenningen blijft intact. Wel spreken we in de gemeente Groningen niet langer over kern- en specifieke voorzieningen.
 • Instellingen en gezelschappen bepalen zelf óf zij cultuurpijler zouden willen zijn en hoe zij daar vorm aan zouden willen geven (bottom up). Tegelijkertijd houden de gemeente en de provincie de mogelijkheid om de plannen van de instellingen al dan niet te honoreren met een bijdrage uit het fonds (top down).
 • Voor de onderdelen de beleidsterreinen (im)materieel erfgoed, amateurkunst, cultuuronderwijs, bibliotheken, monumenten en archeologie hebben steunfuncties de taak om samenwerking te bevorderen. Voor deze terreinen zal geen Cultuurpijler worden benoemd.

N.B.: In het format dient u een concreet cultuurpijlerplan in waaruit duidelijk blijkt hoe en met wie de taken worden vormgegeven en uitgevoerd. Dit gebruikt de kunstraad om te beoordelen of u cultuurpijler wordt en in dat geval vragen wij u om aanvullende informatie.  Per 2017 stellen we een Cultuurpijlerfonds in waaruit wij de cultuurpijlers financieren. Mogelijke kosten voor activiteiten of inkomsten die samenhangen met de cultuurpijlers hoeft u dan ook nu nog niet op te nemen in de begroting of prestatiegegevens bij dit format. U wordt na vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020 van de Provincie Groningen (juli 2016) en de Cultuurnota 2017-2020 van de Gemeente Groningen (november 2016) om een aanvullend activiteitenplan met bijbehorende begroting gevraagd voor het Cultuurpijlerfonds.

Nee, u hoeft dan geen format in te vullen voor de cultuurnota 2017-2020. U kunt als vereniging in de periode 2017-2020 weer gewoon gebruik maken van de subsidieregelingen voor amateurkunst. Hoe die eruit komen te zien, wordt mede bepaald door u. Voorjaar 2016 gaan we als gemeente Groningen namelijk met het amateurveld in gesprek over de beste manier waarop we ons amateurbeleid kunnen vormgeven. Wie in 2015 subsidie ontving vanuit de Basisregeling Amateurkunst (BAK) of de Plusregeling Amateurkunst, krijgt vanzelf een uitnodiging. Anderen kunnen deze website in de gaten houden voor meer informatie.

Nee, de Provincie stelt alleen via de zogenoemde ‘tweede lijn’ (de steunfunctie) op het gebied van cultuuronderwijs en amateurkunst een structurele subsidie beschikbaar.

De gemeente stelt voor educatieve cultuuraanbieders op projectmatige basis budget beschikbaar vanuit de regeling Cultuureducatie met kwaliteit (samen met het Rijk en de provincie). Voor amateurvereniging verwijzen wij naar de voorgaande vraag.

De Kunstraad Groningen adviseert de provincie en gemeente Groningen inhoudelijk over de ingediende beleidsplannen inclusief de verdeling van het beschikbare budget. Uw aanvraag wordt beoordeeld door onafhankelijke adviseurs uit de culturele sector. Er zal een gesprek worden gepland waarin u een mondelinge toelichting op uw plannen kunt geven en waarin vragen worden gesteld door de Kunstraad. Na de beoordeling stelt de Kunstraad een conceptadvies over uw instelling op en wordt u in de gelegenheid gesteld om eventuele feitelijke onjuistheden te corrigeren. Vervolgens wordt het definitieve advies van de Kunstraad rond 1 juni 2016 aangeboden aan de gedeputeerde en wethouder cultuur van beide overheden.

U kunt het twitteraccount @cultuurnotagron volgen. Hierop melden we het laatste nieuws rond onze cultuurnotaprocedures. Hier kunt u ook reageren.