Publicatie advies Kunstraad Groningen cultuurnota’s 2021-2024

Op 11 juni overhandigde de Kunstraad Groningen het adviesrapport Op steviger grond aan wethouder Paul de Rook en gedeputeerde Mirjam Wulfse. Hierin adviseert de Kunstraad over de meerjarige subsidietoekenningen voor de gemeentelijke en provinciale cultuurnota’s 2021-2024. Als gezamenlijke overheden hechten wij sterke waarde aan een onafhankelijke advisering over de artistieke en inhoudelijke kwaliteit en de wijze waarop instellingen willen bijdragen aan onze culturele ambities en strategieën. Hierbij stelden wij de Kunstraad voor een zware taak, door te vragen om een integraal gewogen advies. Wij willen dan ook onze grote waardering uitspreken aan de Kunstraad, zijn medewerkers en alle adviseurs die zich hiervoor hebben ingezet, alle perikelen rondom het coronavirus ten spijt.

Het adviesrapport Op steviger grond van de Kunstraad Groningen is online te raadplegen op www.kunstraadgroningen.nl.

Wij gaan ons de komende periode beraden op het advies en op basis hiervan de gemeentelijke en provinciale cultuurnota 2021-2024 nader uitwerken. Op 29 september aanstaande zullen de colleges van GS en B&W de cultuurnota’s vaststellen, waarbij ook de subsidiebesluiten voor de komende beleidsperiode gepresenteerd zullen worden. Tot slot neemt de gemeenteraad, anders dan Provinciale Staten, in november een definitief besluit over de cultuurnota van de gemeente Groningen. 

In het geval van eventuele feitelijke onjuistheden of andere technische onvolkomenheden in de instellingsadviezen vragen wij u deze uiterlijk voor 13 juli aanstaande aan ons te melden. U kunt zich hiervoor richten tot het e-mailadres subsidie@cultuurnotagroningen.nl. Deze reacties leggen wij vervolgens aan de Kunstraad voor met de vraag of dit tot een herziening van het advies leidt. Ook  inhoudelijke reacties op het adviesrapport vragen wij u te melden via bovenstaand e-mailadres.