26 oktober 2016

Definitieve cultuurnota downloaden

De definitieve cultuurnota is op 25 oktober 2016 vastgesteld door het college van B&W van de gemeente Groningen. Deze is nu hieronder te downloaden. Op woensdag 16 november wordt deze besproken in de commissie O&W en op woensdag 30 november in de raad. U heeft de mogelijkheid om in te spreken tijdens de hoorzitting op dinsdag 8 november.

 

microsoft_word_logo 2. definitieve-cultuurnota-2017-2020-bijlage-1-nota-17-10-2016 (.docx, 85 kb)

microsoft_excel_logo 3. Definitieve-cultuurnota-Appendix-I-financieel-overzicht-cultuurnota.xls (.xls, 118 kb)

microsoft_word_logo 4. Definitieve-cultuurnota-Appendix-II-overzicht-van-subsidiebesluiten-Telefoonboek-17-10-2016.docx (.docx, 258 kb)

microsoft_word_logo 5. Definitieve-cultuurnota-Appendix-III-Overzicht-inspraakreacties-cultuurnota-2017-13-10.docx (.docx, 70 kb)

microsoft_word_logo 6. Definitieve-cultuurnota-Appendix-IV-indicatoren.docx (.docx, 24 kb)

microsoft_word_logo 7. Definitieve-cultuurnota-appendix-V-Nadere-regels-Cultuur.docx (.docx, 28 kb)

5 oktober 2016

Uitnodiging voor dinsdag 8 november 2016

UITNODIGING

VOOR DE CULTURELE ORGANISATIES IN DE GEMEENTE GRONINGEN

Op 7 september jl. heeft de raadscommissie Onderwijs en Welzijn gesproken over de concept-cultuurnota 2017-2020. De inspraakprocedure is inmiddels afgerond en het college van burgemeester en wethouders is voornemens de nota in oktober vast te stellen waarna de raad de nota op 16 november behandelt in de raadscommissie. Daarna volgt vaststelling door de raad op 30 november.

Om een goed oordeel te kunnen vormen over de Cultuurnota wil de raad de culturele organisaties in de stad de gelegenheid geven hun visie hierop naar voren te brengen (hiermee vervalt de inspraak tijdens de raadscommissie op 16 november).

Daarom nodigt de raad van de gemeente Groningen u uit voor een

Hoorzitting over de Cultuurnota 2017-2020

op dinsdag 8 november a.s. om 19.00 uur in het Stadhuis van Groningen.

Wij hebben de bijeenkomst ingedeeld in 4 clusters:

  1. Podiumkunsten
  2. Beeldende kunst
  3. Erfgoed
  4. Overige instellingen

Wij verzoeken u om opgave vòòr 26 oktober bij de raadsadviseur voor de raadscommissie Onderwijs en Welzijn, mevr. Greet Mulder,

tel. 050-3677725 of per mail greet.mulder [a] groningen.nl

onder vermelding van de instelling, het mailadres, naam van de spreker en onder welk cluster u wilt worden ingedeeld.

Elke spreker krijgt 3 minuten spreektijd en na elk cluster krijgt de raad de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Aan de hand van het aantal aanmeldingen zal er een tijdschema worden gemaakt die zal worden gemaild naar de deelnemende instellingen.

18 juli 2016

Groningen versterkt culturele ambities

Stad zet stevig in op Groningen als City of Talent

Groningen versterkt culturele ambities 

Cultuur is van grote waarde voor Groningen, daarom zet het college van B&W de komende jaren in op een bruisende cultuurstad met een onderscheidend topaanbod voor alle disciplines. Dat is te lezen in de conceptcultuurnota Cultuurstad Groningen, City of Talent 2017-2020, Uitvoeringsprogramma Cultuur, die het college deze week vrijgeeft. De nota volgt op de kadernota cultuur waarin het college aangaf in te willen zetten op versterking van de sector en Groningen te willen positioneren als ‘City of Talent

Cultuur is overal, in de binnenstad – de huiskamer van de stad – en dicht bij de inwoners in de wijken. In de cultuurnota geeft het college met zes strategieën aan hoe ze deze unieke infrastructuur overeind wil houden en daarmee wil bijdragen aan de bredere maatschappelijke doelen voor een gezonde en leefbare stad.

Talentontwikkeling

Met broedplaatsen, het samenwerkingsverband Station Noord, stipendia en budget voor talentontwikkelingsprojecten wil het college Groningen nog meer profileren als de stad waar cultureel talent zich kan ontwikkelen. Groningen wil doen waar het goed in is: het inspirerende klimaat van de stad behouden en jong talent de kans bieden zich hier te ontwikkelen. Voor een stadsbrede aanpak van talentontwikkeling stelt het college 100.000 euro beschikbaar.

Sterke basis

Samen met de provincie benoemt de gemeente Cultuurpijlers. Beide overheden stellen hiervoor samen 475.000 euro beschikbaar. In ruil hiervoor vragen beide overheden aan de Cultuurpijlers meer verantwoordelijkheid te nemen voor de culturele keten en meer initiatief te nemen tot samenwerking. Op deze wijze willen zowel de provincie als gemeente de sector versterken.

Nieuwe verbindingen

Nieuw is de verbinding met het maatschappelijke domein. Het college is overtuigd van samenwerking over de sectoren heen. Cultuur kan een belangrijke bijdrage leveren aan andere maatschappelijke thema’s zoals het voorkomen van eenzaamheid en gezond ouder worden. Groningen wil zich bovendien positioneren als ‘Age Friendly Cultural City’ en werkt hierin samen met het noordelijke samenwerkingsverband ‘We the North’.

Overal cultuur 

In de conceptnota verbindt het college cultuur aan stadsontwikkeling. Het college ziet hierbij de openbare ruimte als podium om Groningen op deze manier op de kaart te zetten als bruisende cultuurstad. Het college continueert Kunst op Straat, investeert in nieuwe huisvesting en sluit aan bij culturele hoofdstad Leeuwarden 2018.

Samenleven met cultuur

Ook nieuw is de nadrukkelijke verbinding van cultuur aan maatschappelijke thema’s als healthy ageing, sociale cohesie en het ontwikkelen van basisvaardigheden. Iedereen doet mee. Daarom wil het college dat kunst en cultuur in brede zin toegankelijk en te beleven zijn, niet alleen in het centrum, maar ook in de wijken. Het sociale aspect is hierbij van groot belang.

Leven lang cultuur

Omdat het college cultuur belangrijk vindt, biedt het alle Stadjers de mogelijk-heid om actief met cultuurbezig te zijn. De stad investeert daarom extra in amateurkunst. Het college blijft daarnaast inzetten op cultuureducatie, stimuleert de samenwerking tussen musea en versterkt het bibliotheekwerk in de wijken.

Procedure

De conceptcultuurnota Cultuurstad Groningen, City of Talent 2017-2020, Uitvoeringsprogramma Cultuur, is tot stand gekomen in nauwe afstemming met de provincie Groningen. Gezamenlijk zijn speerpunten geformuleerd en de procedures zijn zoveel mogelijk gelijkgetrokken. Beide overheden denken zo hun culturele ambities beter te kunnen waarmaken en de administratieve druk voor cultuurinstellingen te verminderen. Het college van B&W staat open voor zienswijzen op deze cultuurnota. Belanghebbenden kunnen t/m9 september 2016 een schriftelijke reactie indienen. In de zomer maken de landelijke fondsen en het Rijk de toegekende subsidiebedragen bekend. In de definitieve nota zal het college de ingediende zienswijzen en laatste ontwikkelingen verwerken en indien noodzakelijk de koers bijstellen. Eind oktober stelt het college van B&W de definitieve nota vast, in november bespreekt de gemeenteraad de nota. De cultuurnota gaat in op 1 januari 2017.

Downloads behorende bij dit bericht:

voorblad_cultuurstad_groningen

Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017 – 2020 (pdf, 1,7 mb)

 

voorblad_overzicht_subsidiebesluiten

Overzicht subsidiebesluiten Cultuurnota 2017 – 2020 (pdf, 0,7 mb)

 

22 april 2016

Ervaringen gebruikers website Cultuurnota Groningen

Culturele instellingen konden via deze website een aanvraag indienen voor structurele subsidie in de periode 2017-2020. Na afloop hebben wij hen om hun ervaringen gevraagd. In totaal hebben 48 instellingen deze vragenlijst ingevuld. Hieronder vindt u de belangrijkste resultaten.

Wat is uw algemene indruk van de website?

c 1 Gemiddeld cijfer

Gemiddelde cijfer: 6,5

 

Hoe beoordeelt u de aanvraagprocedure via de website ten opzichte van voorheen?

c 2 gemak

 

Hoe beoordeelt u de hoeveelheid gevraagde informatie?

c 3 hoeveelheid info

 

Hoe beoordeelt u de vraagstelling?

c 4 vraagstelling

 

Hoe gebruiksvriendelijk vindt u de website?

c 5 gebruiksvriendelijkheid

 

Hoe beoordeelt u de totale informatievoorziening rond het aanvragen van de cultuursubsidies?    

c 6 informatievoorziening

26 februari 2016

De gemeente Groningen wil graag in gesprek met de amateurkunst

Ter voorbereiding op de cultuurnota 2017-2020 wil de gemeente Groningen graag in gesprek met amateurverenigingen en andere partijen die een belangrijke rol spelen in de amateurkunst in de stad Groningen. We zijn benieuwd naar: wat gaat goed, wat kan beter? Waar moeten we als gemeente rekening mee houden? Welke knelpunten zijn er, en welke kansen?

Om deze informatie te verzamelen, organiseren we een openbare avond op donderdag 17 maart van 19.30 – 21.30 uur in de Euroborg, Boumaboulevard 41 Groningen (Noordlease Business Corner) voor de stadse amateurkunst. Wethouder Paul de Rook van Cultuur geeft deze avond een toelichting op het gemeentelijk beleid. De opbrengst van de avond gebruiken we voor de nieuwe cultuurnota, bijvoorbeeld als het gaat om de regelingen voor de amateurkunst. We nodigen betrokken van harte uit. Wilt u namens uw vereniging, stichting of instelling (alleen stad Groningen) aanwezig zijn, laat het ons dan weten: rinske.hokwerda@groningen.nl. Gelieve daarbij aan te geven namens wie en met hoeveel personen u komt.

4 november 2015

Terugkijken: vaststelling van het strategisch beleidskader cultuur 2017-2020 in Provinciale Staten

Onder de volgende link kunt u de bespreking van de provinciale kadernota cultuur 2017-2020 in de Provinciale Staten van de provincie Groningen terugkijken. Deze vond plaats op woensdag 4 november 2015.

Klik hier om de bespreking terug te kijken.

15 oktober 2015

Op de hoogte blijven? Volg @cultuurnotagron op Twitter.

Updates op deze website worden direct gemeld op Twitter. U kunt ons volgen op @cultuurnotagron. Daar kunt u ook reageren, wij antwoorden dan zo spoedig mogelijk. Wilt u liever e-mailen? Dat kan via het contactformulier.

15 oktober 2015

Terugkijken: Bespreking van de kadernota cultuur 2017-2020 in de statencommissie Mobiliteit, Economie en Energie.

Bespreking van de kadernota cultuur 2017-2020 in de statencommissie Mobiliteit, Economie en Energie van de Provincie Groningen op 14 oktober 2015.

U kunt de bespreking terugkijken via de website van de Provincie Groningen.

14 oktober 2015

Terugkijken: Bespreking van de kadernota cultuur 2017-2020

Onder de volgende link kunt u de bespreking van de kadernota cultuur 2017-2020 in de raadscommissie Onderwijs & Welzijn van de gemeente Groningen terugkijken. Deze vond plaats op woensdag 7 oktober 2015.

Bekijk de vergadering hier.