FAQ

Blijft de sluitingsdatum van 31 januari 2024 om 23.59 uur voor het indienen van mijn meerjarenaanvraag 2025-2028 gehandhaafd nu de startbijeenkomst is verplaatst?

Ja, de uiterlijke indieningstermijn blijft gehandhaafd. We sluiten hiermee aan bij het tijdpad van het ministerie van OCW (BIS en landelijke fondsen).

Wanneer volgt nadere informatie en worden de formats voor de aanvraag voor de cultuurnota 2025 – 2028 beschikbaar?

Gedetailleerde informatie over het aanvraagproces, de advisering en het besluitvormingstraject komt begin december online. We vragen u in ieder geval om een meerjarenbeleidsplan met bijbehorende begroting. De vorm hiervoor is vrij, het aanvraagformulier bevat velden voor NAW-gegevens en andere praktische zaken. We geven een richtlijn mee voor de maximale omvang van het plan en een checklist voor de inhoud van het plan. Dient u een aanvraag in voor een positie in de BIS of in een meerjarige regeling bij een van de zes Rijkscultuurfondsen, dan is deze leidend voor uw aanvraag bij gemeente en/of provincie.

Kan ik nu al beginnen met mijn meerjarenaanvraag of de voorbereidingen hiervan?

De strategieën van gemeente en provincie uit de kadernota 2021 – 2028 blijven de basis van het cultuurbeleid in periode 2025-2028. Daarmee vormt uw bijdrage aan deze inhoudelijke doelstellingen ook het uitgangspunt van de beoordeling van uw meerjarenaanvraag.
De strategie Sterke basis is voorwaardelijk voor de aanvraag. Dat betekent dat uw aanvraag artistiek en inhoudelijk voldoende moet zijn en dat deze gestoeld is op een gezonde bedrijfsvoering. De drie landelijke codes zijn hiervoor de leidraad op basis van het principe ‘pas toe en leg uit’. Uiteraard verwachten wij dat uw meerjarenaanvraag zich vertaalt naar een realistische begroting.
Uw aanvraag hoeft niet aan alle andere strategieën van gemeenten en/of provincie bij te dragen. Dit betekent dat u kiest voor inzet op de strategie(ën) die past bij het profiel van uw organisatie.

Wanneer worden de subsidieplafonds bekend gemaakt?

De subsidieplafonds kunnen eveneens medio december bekend worden gemaakt.

Blijft de sluitingsdatum van 31 januari 2024 om 23.59 uur voor het indienen van mijn meerjarenaanvraag 2025-2028 gehandhaafd nu de startbijeenkomst is verplaatst?

Ja, de uiterlijke indieningstermijn blijft gehandhaafd. We sluiten hiermee aan bij het tijdpad van het ministerie van OCW (BIS en landelijke fondsen).

Wanneer volgt nadere informatie en worden de formats voor de aanvraag voor de cultuurnota 2025 – 2028 beschikbaar?

Gedetailleerde informatie over het aanvraagproces, de advisering en het besluitvormingstraject komt begin december online. We vragen u in ieder geval om een meerjarenbeleidsplan met bijbehorende begroting. De vorm hiervoor is vrij, het aanvraagformulier bevat velden voor NAW-gegevens en andere praktische zaken. We geven een richtlijn mee voor de maximale omvang van het plan en een checklist voor de inhoud van het plan. Dient u een aanvraag in voor een positie in de BIS of in een meerjarige regeling bij een van de zes Rijkscultuurfondsen, dan is deze leidend voor uw aanvraag bij gemeente en/of provincie.

Kan ik nu al beginnen met mijn meerjarenaanvraag of de voorbereidingen hiervan?

het cultuurbeleid in periode 2025-2028. Daarmee vormt uw bijdrage aan deze inhoudelijke doelstellingen ook het uitgangspunt van de beoordeling van uw meerjarenaanvraag.
De strategie Sterke basis is voorwaardelijk voor de aanvraag. Dat betekent dat uw aanvraag artistiek en inhoudelijk voldoende moet zijn en dat deze gestoeld is op een gezonde bedrijfsvoering. De drie landelijke codes zijn hiervoor de leidraad op basis van het principe ‘pas toe en leg uit’. Uiteraard verwachten wij dat uw meerjarenaanvraag zich vertaalt naar een realistische begroting.
Uw aanvraag hoeft niet aan alle andere strategieën van gemeenten en/of provincie bij te dragen. Dit betekent dat u kiest voor inzet op de strategie(ën) die past bij het profiel van uw organisatie.

Wanneer worden de subsidieplafonds bekend gemaakt?

De subsidieplafonds kunnen eveneens medio december bekend worden gemaakt.

Hoe kan ik meerjarige subsidie voor kunst en cultuur aanvragen bij de gemeente en/of provincie Groningen?

Op de homepage van de website www.cultuurnotagroningen.nl vindt u vanaf medio december de knop ‘Vraag hier aan!’. Via deze knop komt u in de online aanvraagmodule terecht voor meerjarige subsidie bij de gemeente en/of provincie Groningen. Aanvragen kan enkel online.

Tot wanneer kan ik meerjarige subsidie bij de gemeente en/of provincie Groningen aanvragen?

De deadline voor de aanvraag is 31 januari 2024 om 23:59 uur. Aanvragen die wij na sluiting van de indienperiode ontvangen worden niet in behandeling genomen.

Waaruit moet mijn aanvraag voor meerjarige subsidie bestaan?

U kunt de aanvraagmodule doorlopen. Deze is gebaseerd op de kadernota’s cultuur van gemeente en provincie. Als u ook een landelijke aanvraag indient (BIS / Fonds) kunt u deze aanvraag aan het eind van de module uploaden als bijlage. Aan het eind van de module vragen wij u een begroting te uploaden. Invullen van de aanvraagmodule en het indienen van een begroting zijn verplicht.

Wat is We the North en kan ik daar ook subsidie aanvragen?

We the North is de noordelijke stedelijke culturele regio. Dit is een samenwerking van de drie noordelijke provincies en de steden Groningen, Assen, Emmen en Leeuwarden. We the North heeft een plusprogramma op het gebied van talent waar netwerken en initiatieven die de noordelijke infrastructuur versterken subsidie uit krijgen. Kijk op www.wethenorth.org voor meer informatie.

Volgens welke criteria wordt mijn aanvraag beoordeeld?

De criteria zijn te vinden achter in de kadernota’s van de gemeente en provincie. De criteria zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, zodat u zoveel mogelijk één aanvraag in kunt dienen. Een aantal criteria zijn strikte toelatingscriteria. Daarnaast weegt de Kunstraad aanvragen af tegen criteria die samenhangen met de ambities van de overheden. De criteria en de subsdieregelingen worden medio december 2023 op deze website worden gepubliceerd.

Moet ik op alle strategieën aanvragen?

Nee, alleen een bijdrage aan de strategie ‘Sterke basis’ is verplicht. Kies zelf goed aan welke strategieën u wilt bijdragen in relatie tot uw profiel en ambities.

Hoe gaat de Kunstraad om met de beoordeling van de aanvragen?

De Kunstraad heeft een beoordelingskader. De beoordeling geschiedt door commissies en de Kunstraad zelf. Het beoordelingskader en de samenstelling van de commissies is te vinden op de website van de Kunstraad, www.kunstraadgroningen.nl.

Kan ik structurele subsidie aanvragen in het kader van de nieuwe cultuurnota als ons initiatief nog niet eerder subsidie van de gemeente of provincie heeft gekregen?

Dat kan, maar ‘bewezen kwaliteit’ is een toelatingscriterium voor meerjarige ondersteuning. Het is belangrijk dat u in de aanvraag kunt aantonen dat uw initiatief hieraan voldoet, door bijvoorbeeld eerdere prestaties in gemeente en provincie te vermelden. Als dit niet lukt kan dat betekenen dat uw initiatief niet wordt gehonoreerd als meerjarig gesubsidieerde instelling.

Kan ik reageren op het Kunstraad-advies?

Ja, nadat de Kunstraad haar advies heeft uitgebracht vóór de zomer van 2024 kunt u reageren op feitelijke onjuistheden, voordat gemeente en/of provincie besluiten over de subsidie.

Hoe ga ik om met de landelijke codes (Fair Practice Code, Code Culturele Diversiteit en Inclusie, Code Cultural Governance)?

Onderschrijving en toepassing van de Code Cultural Governance, Fair Practice Code en Code Culturele Diversiteit en Inclusie zijn verplicht (‘pas toe en leg uit’).

Wij vragen u de codes toe te passen en uit te leggen hoe u dit doet. Licht vooral toe welke stappen u in de komende beleidsperiode neemt om te voldoen aan de codes.

Waar vind ik meer informatie over de landelijke codes?

Meer informatie over de codes vindt u op:

  • https://www.fairpracticecode.nl/nl
  • https://codeculturelediversiteit.com/de-code/
  • http://2014.governancecodecultuur.nl/

Wat is een steunfunctie?

Naast het rechtstreeks subsidiëren van uitvoerende culturele instellingen en/of projecten, ondersteunen wij de culturele sector voor het behalen van onze doelstellingen ook via de zogenoemde ‘tweede lijn’. Deze taak/functie noemen we de steunfunctie. Alleen de steunfunctie Amateurkunst en de steunfunctie Cultuuronderwijs gelden voor de gehele provincie, dus inclusief Stad, en werken in opdracht van zowel de Provincie als de Gemeente Groningen. Deze functies liggen vast voor de gehele periode van de kadernota 2021-2028.

Wat zijn cultuurpijlers?

Cultuurpijlers zijn culturele instellingen die door provincie en gemeente zijn aangewezen. Het zijn producerende/uitvoerende instellingen met landelijke structurele financiering die een voortrekkersrol voor hun cultuurdiscipline vervullen. De Cultuurpijlers zijn: NITE (Theater), Guy & Roni (Dans), Groninger Museum, Kunstpunt (Beeldend), Grand Theatre (Talent), Noorderzon (Festivals), ESNS (Popmuziek), Houten Huis (Jeugdtheater), Noordwoord (Letteren), NNO (Klassieke muziek). Daarnaast is Vera/Simplon gemeentelijke cultuurpijler voor popmuziek. De cultuurpijlerfuncties liggen vast voor de gehele periode van de kadernota 2021-2028.

Ik weet nog niet welke acts ik over vier jaar programmeer. Is dat erg?

Nee dit is niet erg. We willen graag weten welke soort activiteiten je organiseert, bijvoorbeeld: tentoonstellingen, concerten, etc. Geef zoveel mogelijk informatie over je beleid en ambities in relatie tot de activiteit. Indien je al wel concretere informatie hebt, dan kun je dit vermelden, want het geeft een goed beeld. We willen in de aanvraag graag een duidelijke koppeling zien tussen de activiteiten en de begroting.

Ik heb een amateurkunstvereniging in de Gemeente Groningen. Moet ik ook subsidie aanvragen via deze website?

Nee, u hoeft dan geen format in te vullen voor de cultuurnota.

Wat is de rol van de Kunstraad?

De Kunstraad Groningen adviseert de provincie en gemeente Groningen inhoudelijk over de ingediende beleidsplannen. Uw aanvraag wordt beoordeeld door onafhankelijke adviseurs uit de culturele sector. Na de beoordeling stelt de Kunstraad een conceptadvies over uw instelling op en wordt u in de gelegenheid gesteld om eventuele feitelijke onjuistheden te corrigeren. Vervolgens wordt het definitieve advies van de Kunstraad aangeboden aan de colleges van beide overheden.

Hoe blijf ik op de hoogte van veranderingen op deze website?

Meld u aan via het contactformulier om onze mailings te ontvangen. U kunt ook het twitteraccount @cultuurnotagron volgen. Hierop melden we het laatste nieuws rond onze cultuurnotaprocedures. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de beleidsadviseurs cultuur van beide overheden. Dit kan rechtstreeks of via het contactformulier.