FAQ

Hoe kan ik meerjarige subsidie voor kunst en cultuur aanvragen bij de gemeente en/of provincie Groningen?

Op de homepage van de website www.cultuurnotagroningen.nl vindt u vanaf medio november de knop ‘Vraag hier aan!’. Via deze knop komt u in de online aanvraagmodule terecht voor meerjarige subsidie bij de gemeente en/of provincie Groningen. Aanvragen kan enkel online.

Tot wanneer kan ik meerjarige subsidie bij de gemeente en/of provincie Groningen aanvragen?

De deadline voor de aanvraag is 1 februari 2024. Aanvragen die wij na sluiting van de indienperiode ontvangen worden niet in behandeling genomen.

Waaruit moet mijn aanvraag voor meerjarige subsidie bestaan?

U kunt de aanvraagmodule doorlopen, deze is gebaseerd op de kadernota’s cultuur van gemeente en provincie. Als u ook een landelijke aanvraag indient (BIS / Fonds) kunt u deze aanvraag aan het eind van de module uploaden als bijlage. Aan het eind van de module vragen wij u een begroting te uploaden. Invullen van de aanvraagmodule en het indienen van een begroting zijn verplicht.

Wat is We the North en kan ik daar ook subsidie aanvragen?

We the North is de noordelijke stedelijke culturele regio. Dit is een samenwerking van de drie noordelijke provincies en de steden Groningen, Assen, Emmen en Leeuwarden. We the North heeft een plusprogramma op het gebied van talent waar netwerken en initiatieven die de noordelijke infrastructuur versterken subsidie uit krijgen. Kijk op www.wethenorth.org voor meer informatie.

Volgens welke criteria wordt mijn aanvraag beoordeeld?

De criteria zijn te vinden achter in de kadernota’s van de gemeente en provincie. De criteria zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, zodat u zoveel mogelijk één aanvraag in kunt dienen. Een aantal criteria zijn strikte toelatingscriteria. Daarnaast weegt de Kunstraad aanvragen af tegen criteria die samenhangen met de ambities van de overheden.

Moet ik op alle strategieën aanvragen?

Nee, alleen een bijdrage aan de strategie ‘Sterke basis’ is verplicht. Kies zelf goed aan welke strategieën u wilt bijdragen in relatie tot uw profiel en ambities.

Hoe gaat de Kunstraad om met de beoordeling van de aanvragen?

De Kunstraad heeft een beoordelingskader De beoordeling geschiedt door commissies en de Kunstraad zelf. Het beoordelingskader en de samenstelling van de commissies is te vinden op de website van de Kunstraad, www.kunstraadgroningen.nl.

Vanaf wanneer kan ik aanvragen?

U kunt aanvragen vanaf 20 november 2024.

Kan ik structurele subsidie aanvragen in het kader van de nieuwe cultuurnota als ons initiatief nog niet eerder subsidie van de gemeente of provincie heeft gekregen?

Dat kan, maar  ‘bewezen kwaliteit’ is een toelatingscriterium voor meerjarige ondersteuning Het is belangrijk dat u in de aanvraag kunt aantonen dat uw initiatief hieraan voldoet, door bijvoorbeeld eerdere prestaties in gemeente en provincie te vermelden. Als dit niet lukt kan dat betekenen dat uw initiatief niet wordt gehonoreerd als meerjarig gesubsidieerde instelling. U kunt dan vanaf 2021 een projectsubsidie aanvragen, bijvoorbeeld bij het incidentenbudget bij de Kunstraad, met middelen van de gemeente en provincie.

Kan ik reageren op het Kunstraad-advies?

Ja, nadat de Kunstraad haar advies heeft uitgebracht vóór de zomer van 2024 kunt u reageren op feitelijke onjuistheden, voordat gemeente en/of provincie besluiten over de subsidie.

Hoe ga ik om met de landelijke codes (Fair Practice Code, Code Culturele Diversiteit en Inclusie, Code Cultural Governance)?

Onderschrijving en toepassing van de Code Cultural Governance, Fair Practice Code en Code Culturele Diversiteit en Inclusie zijn verplicht (‘pas toe en leg uit’).

Wij vragen u de codes toe te passen en uit te leggen hoe u dit doet. Licht vooral toe welke stappen u in de komende beleidsperiode neemt om te voldoen aan de codes.

Waar vind ik meer informatie over de landelijke codes?

Meer informatie over de codes vindt u op:

– https://www.fairpracticecode.nl/nl
– https://codeculturelediversiteit.com/de-code/
– http://2014.governancecodecultuur.nl/

Wat is een steunfunctie?

Naast het rechtstreeks subsidiëren van uitvoerende culturele instellingen en/of projecten, ondersteunen wij de culturele sector voor het behalen van onze doelstellingen ook via de zogenoemde ‘tweede lijn’. Deze taak/functie noemen we de steunfunctie. Alleen de steunfunctie Amateurkunst en de steunfunctie Cultuuronderwijs gelden voor de gehele provincie, dus inclusief Stad, en werken in opdracht van zowel de Provincie als de Gemeente Groningen.

Wat zijn cultuurpijlers?

Cultuurpijlers zijn culturele instellingen die door provincie en gemeente zijn aangewezen. Het zijn producerende / uitvoerende instellingen met landelijke structurele financiering die een voortrekkersrol voor hun cultuurdiscipline vervullen. De Cultuurpijlers zijn: NNT (Theater), Guy & Roni (Dans), Groninger Museum, Kunstpunt (Beeldend), Grand Theatre (Cultuurpijler), Noorderzon (Festivals), ESNS (Popmuziek), Houten Huis (Jeugdtheater), Noordwoord (Literatuur), NNO (Klassieke muziek). Daarnaast is Vera/Simplon gemeentelijke pijler voor popmuziek.

Ik weet nog niet welke acts ik over vier jaar programmeer. Is dat erg?

Nee dit is niet erg. We willen graag weten welke soort activiteiten je organiseert, bijvoorbeeld: tentoonstellingen, concerten, etc. Geef zoveel mogelijk informatie over je beleid en ambities in relatie tot de activiteit. Indien je al wel concretere informatie hebt, dan kun je dit vermelden, want het geeft een goed beeld. We willen in de aanvraag graag een duidelijke koppeling zien tussen de activiteiten en de begroting.

Ik heb een amateurkunstvereniging in de Gemeente Groningen. Moet ik ook subsidie aanvragen via deze website?

Nee, u hoeft dan geen format in te vullen voor de cultuurnota. U kunt als vereniging gebruik maken van de subsidieregelingen voor amateurkunst.

Wat is de rol van de Kunstraad?

De Kunstraad Groningen adviseert de provincie en gemeente Groningen inhoudelijk over de ingediende beleidsplannen. Uw aanvraag wordt beoordeeld door onafhankelijke adviseurs uit de culturele sector. Na de beoordeling stelt de Kunstraad een conceptadvies over uw instelling op en wordt u in de gelegenheid gesteld om eventuele feitelijke onjuistheden te corrigeren. Vervolgens wordt het definitieve advies van de Kunstraad aangeboden aan de gedeputeerde en wethouder cultuur van beide overheden.

Hoe blijf ik op de hoogte van veranderingen op deze website?

Meld u aan via het contactformulier om onze mailings te ontvangen. U kunt ook het twitteraccount @cultuurnotagron volgen. Hierop melden we het laatste nieuws rond onze cultuurnotaprocedures.