FAQ

Hoe kan ik meerjarige subsidie voor kunst en cultuur aanvragen bij de gemeente en/of provincie Groningen?

Op de homepage van de website www.cultuurnotagroningen.nl vindt u de knop ‘Vraag hier aan!’. Via deze knop komt u in de online aanvraagmodule terecht voor meerjarige subsidie bij de gemeente en/of provincie Groningen. Aanvragen kan enkel online.

Tot wanneer kan ik meerjarige subsidie bij de gemeente en/of provincie Groningen aanvragen?

  • Voor aanvragers die enkel bij de gemeente en/of de provincie Groningen een aanvraag voor meerjarige subsidie indienen geldt als deadline zondag 5 januari om 23.59 uur.
  • Voor aanvragers die ook een landelijke aanvraag voor meerjarige subsidie indienen (bij de BIS of een van de zes landelijke cultuurfondsen) geldt als deadline zaterdag 1 februari om 23.59 uur.

Aanvragen die wij na sluiting van de indienperiode ontvangen worden niet in behandeling genomen.

Waaruit moet mijn aanvraag voor meerjarige subsidie bestaan?

U kunt de aanvraagmodule doorlopen, deze is gebaseerd op de kadernota’s cultuur van gemeente en provincie. Als u ook een landelijke aanvraag indient (BIS / Fonds) kunt u deze aanvraag aan het eind van de module uploaden als bijlage. U slaat dan een deel van de vragen in de aanvraagmodule over. Aan het eind van de module vragen wij u een begroting te uploaden. Invullen van de aanvraagmodule en het indienen van een begroting zijn verplicht.

Op deze pagina vindt u 2 bestanden die u bij de voorbereiding van de vragen kunnen helpen: Overzicht vragen digitale aanvraagmodule Cultuurnota 2021-2028 en Aanvraagformat cultuurnotaperiode en de Kadernota’s cultuur.

Wat is We the North en kan ik daar ook subsidie aanvragen?

We the North is de noordelijke stedelijke culturele regio. Dit is een samenwerking van de drie noordelijke provincies en de steden Groningen, Assen, Emmen en Leeuwarden. We the North heeft in de periode 2017-2020 een plusprogramma waar netwerken en initiatieven die de noordelijke infrastructuur versterken subsidie uit krijgen. De voorbereidingen voor de beleidsperiode 2021-2024 zijn nog aan de gang. Het is nog niet bekend of er een open subsidieregeling voor nieuwe initiatieven bij We the North komt. U kunt er dus niet van uit gaan dat uw initiatief (meerjarig) wordt ondersteund door We the North. Kijk op www.wethenorth.org voor meer informatie.

Volgens welke criteria wordt mijn aanvraag beoordeeld?

De criteria zijn te vinden achterin de kadernota’s van de gemeente en provincie. De criteria zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, zodat u zoveel mogelijk één aanvraag in kunt dienen. Een aantal criteria zijn strikte toelatingscriteria. Daarnaast weegt de Kunstraad aanvragen af tegen criteria die samenhangen met de ambities van de overheden.

Moet ik op alle strategieën aanvragen?

Nee, alleen een bijdrage aan de strategie ‘Sterke basis’ is verplicht. Kies zelf goed aan welke strategieën u wilt bijdragen in relatie tot uw profiel en ambities.

Vraag

Antwoord

Hoe gaat de Kunstraad om met de beoordeling van de aanvragen?

De Kunstraad heeft een beoordelingskader gemaakt waarin hun interpretatie van de criteria staat vermeld, voor zover van toepassing. De beoordeling geschiedt door commissies en de Kunstraad zelf. Het beoordelingskader en de samenstelling van de commissies is te vinden op de website van de Kunstraad, www.kunstraadgroningen.nl.

Kan ik het door mij ingevulde format printen voordat ik het ga indienen?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. U kunt ter voorbereiding een pdf met de vragen downloaden. Als u de antwoorden opslaat in een apart Word-document dan kunt u deze eenvoudig in het format plakken.

Het format biedt niet genoeg ruimte voor mijn plannen. Wat nu?

We hebben het format gemaakt om de aanvragen zo uniform mogelijk te kunnen beoordelen en vergelijken. We vragen u om beknopt te zijn bij het schrijven van uw aanvraag. Als u extra informatie zoals beeldmateriaal wilt bijvoegen kunt u deze als bijlage uploaden aan het eind van de module.

Let op: deze extra informatie is bedoeld ter aanvulling, uw aanvraag wordt beoordeeld op wat u in de invulvelden van de module invult.

Kan ik mijn aanvraag tussentijds opslaan als ik ermee bezig ben?

Ja, u kunt de aanvraag tussentijds opslaan. Wanneer u de aanvraag opslaat wordt u doorverwezen naar een pagina waarin een link wordt weergegeven en is er de optie de link naar uw eigen e-mailadres te laten versturen. Maak gebruik van de optie de link naar uw e-mailadres te versturen zodat u deze altijd ter beschikking heeft (de e-mail kan in de spam terecht komen). Deze link is 30 dagen geldig. Als u inlogt en opnieuw een link laat versturen, is de nieuwe link ook weer 30 dagen geldig.

Let op: Indien u geen gebruik maakt van de link maar weer opnieuw inlogt, kunt u niet verder met uw eerdere aanvraag!

Kan ik ook bij te voegen bestanden tussentijds opslaan in het digitale format?

Nee. U kunt de bestanden pas toevoegen op het moment dat u uw aanvraag gaat verzenden. U moet eventuele ingevulde bestanden (zoals de Excel-sheets) dus tot die tijd zelf bewaren.

Vanaf wanneer kan ik aanvragen?

U kunt aanvragen vanaf 18 november 2019.

Kan ik structurele subsidie aanvragen in het kader van de nieuwe cultuurnota als ons initiatief nog niet eerder subsidie van de gemeente of provincie heeft gekregen?

Dat kan, maar  ‘bewezen kwaliteit’ is een toelatingscriterium voor meerjarige ondersteuning Het is belangrijk dat u in de aanvraag kunt aantonen dat uw initiatief hieraan voldoet, door bijvoorbeeld eerdere prestaties in gemeente en provincie te vermelden. Als dit niet lukt kan dat betekenen dat uw initiatief niet wordt gehonoreerd als meerjarig gesubsidieerde instelling. U kunt dan vanaf 2021 een projectsubsidie aanvragen, bijvoorbeeld bij het incidentenbudget bij de Kunstraad, met middelen van de gemeente en provincie.

Hoe blijf ik op de hoogte van de behandeling van mijn aanvraag?

Wij berichten u zo spoedig mogelijk na de deadline of uw aanvraag voldoet aan de formele vereisten en in behandeling wordt genomen door de Kunstraad. Hierbij berichten wij u ook over de verdere planning.

Kan ik reageren op het Kunstraad-advies?

Ja, nadat de Kunstraad haar advies heeft uitgebracht vóór de zomer van 2020 kunt u reageren op feitelijke onjuistheden, voordat gemeente en/of provincie besluiten over de subsidie.

Hoe verhouden het format en de procedure zich tot eventuele aanvragen bij het Rijk en Fondsen?

Als u een aanvraag bij de BIS of een fonds doet, kunt u een deel van de aanvraagmodule overslaan. U beantwoordt dan alleen de vragen in relatie tot de ambities van gemeente en provincie. U kunt de landelijke aanvraag aan het einde van de module als bijlage uploaden (dit is een vereiste). Indien u een inhoudelijke vraag heeft over het landelijke beleid kunt u hiervoor het beste contact met ons opnemen per mail. Op www.cultuursubsidie.nl vindt u alle informatie en regelgeving over landelijke cultuursubsidies.

Hoe ga ik om met de landelijke codes (Fair Practice Code, Code Culturele Diversiteit en Inclusie, Code Cultural Governance)?

Onderschrijving en toepassing van de Code Cultural Governance zijn verplicht (‘pas toe en leg uit’).

De provincie en gemeente vinden het belangrijk dat er stappen worden gezet op het gebied van fair practice en inclusie. Deze codes zijn echter niet verplicht, het adagium ‘pas toe of leg uit’ is van toepassing. Wij vragen u de codes toe te passen of uit te leggen waarom u dit niet doet. Licht vooral toe welke stappen u in de komende beleidsperiode gaat nemen om meer te voldoen aan de codes.

Waar vind ik meer informatie over de landelijke codes?

Meer informatie over de codes vindt u op:

– https://www.fairpracticecode.nl/nl
– https://codeculturelediversiteit.com/de-code/
– http://2014.governancecodecultuur.nl/

Wat is een steunfunctie?

Naast het rechtstreeks subsidiëren van uitvoerende culturele instellingen en/of projecten, ondersteunen wij de culturele sector voor het behalen van onze doelstellingen ook via de zogenoemde ‘tweede lijn’. Deze taak/functie noemen we de steunfunctie. Alleen de steunfunctie Amateurkunst en de steunfunctie Cultuuronderwijs gelden voor de gehele provincie, dus inclusief Stad, en werken in opdracht van zowel de Provincie als de Gemeente Groningen.

Wat zijn cultuurpijlers?

Cultuurpijlers zijn culturele instellingen die door provincie en gemeente zijn aangewezen. Het zijn producerende / uitvoerende instellingen met landelijke structurele financiering die een voortrekkersrol voor hun cultuurdiscipline vervullen. Cultuurpijlers hebben relatief veel vrijheid hoe ze deze rol invullen. In de periode 2017-2020 hebben wij zeven instellingen benoemd: NNT (Theater), Guy & Roni (Dans), Noorderzon (Festivals), ESNS (Popmuziek), Houten Huis (Jeugdtheater), Noordwoord (Literatuur), NNO (Klassieke muziek). Daarnaast is Vera/Simplon gemeentelijke pijler voor popmuziek.

Ik weet nog niet welke acts ik over vier jaar programmeer. Is dat erg?

Nee dit is niet erg. We willen graag weten welke soort activiteiten je organiseert, bijvoorbeeld: tentoonstellingen, concerten, etc. Geef zoveel mogelijk informatie over je beleid en ambities in relatie tot de activiteit. Mocht je voor 2021 al wel concretere informatie hebben, dan kun je dit vermelden, want het geeft een goed beeld. We willen in de aanvraag graag een duidelijke koppeling zien tussen de activiteiten en de begroting.

Is het begrotingsformat verplicht?

Nee, het format is niet verplicht, maar het aanleveren van een productbegroting wel. Op deze manier kunnen we duidelijk zien welke begroting bij de activiteiten (oftewel projecten of producten) hoort.

Wat is een productbegroting?

Een productbegroting is een begroting waarbij kostensoorten worden gekoppeld aan activiteiten, en niet op één hoop worden gegooid. Als je bijvoorbeeld drie activiteiten hebt, waarbij voor twee wel een educatiemedewerker wordt ingezet, maar voor de derde niet, kunnen we dit duidelijk zien in de begroting. Het format is een voorbeeld van een productbegroting, maar je mag ook een eigen indeling hanteren. Zorg vooral ook voor een goede onderbouwing en toelichting op je begroting.

Ik heb vaste kosten die ik altijd heb, ongeacht de activiteiten. Is deze overhead ook een product?

Elke organisatie heeft overheadkosten die niet bij specifieke activiteiten horen. Deze kun je als aparte activiteit / product opvoeren. We willen wel graag dat je overhead zoveel mogelijk wel toerekent naar een project. Je krijgt dus twee soorten overhead in je begroting. In de toelichting / onderbouwing kun je aangeven waar de posten uit bestaan en hoe je tot de bedragen bent gekomen.

Ik heb een amateurkunstvereniging in de Gemeente Groningen. Moet ik ook subsidie aanvragen via deze website?

Nee, u hoeft dan geen format in te vullen voor de cultuurnota. U kunt als vereniging in de periode 2021-2024. weer gebruik maken van de subsidieregelingen voor amateurkunst. Wij berichten bestaande aanvragers hier in de eerste helft van 2020 over en maken de regelingen bekend via onze website en de huis aan huis krant.

Wat is de rol van de Kunstraad?

De Kunstraad Groningen adviseert de provincie en gemeente Groningen inhoudelijk over de ingediende beleidsplannen inclusief de verdeling van het beschikbare budget. Uw aanvraag wordt beoordeeld door onafhankelijke adviseurs uit de culturele sector. Er zal een gesprek worden gepland waarin u een mondelinge toelichting op uw plannen kunt geven en waarin vragen worden gesteld door de Kunstraad. Na de beoordeling stelt de Kunstraad een conceptadvies over uw instelling op en wordt u in de gelegenheid gesteld om eventuele feitelijke onjuistheden te corrigeren. Vervolgens wordt het definitieve advies van de Kunstraad rond de zomer van 2020 aangeboden aan de gedeputeerde en wethouder cultuur van beide overheden.

Hoe blijf ik op de hoogte van veranderingen op deze website?

Meld u aan via het contactformulier om onze mailings te ontvangen. U kunt ook het twitteraccount @cultuurnotagron volgen. Hierop melden we het laatste nieuws rond onze cultuurnotaprocedures.