22 miljoen per jaar voor cultuur in Stad en Ommeland

Provincie en gemeente Groningen presenteren meerjarenplannen

Cultuur is van grote waarde voor Groningen, daarom maken provincie en gemeente zich de komende jaren samen sterk voor een breed en bruisend cultureel aanbod in onze provincie. De gemeente ten provincie trekken hier beide ruim 11 miljoen per jaar voor uit. Dat is te lezen in de cultuurnota’s die op 6 oktober zijn vastgesteld. De nota’s volgen op de kadernota cultuur.

Wethouder Cultuur Paul de Rook: ”We hebben het proces voor de nieuwe cultuurnota ondanks de coronacrisis doorgezet, net als de provincie en het Rijk. Hiermee willen we duidelijkheid voor de langere termijn bieden aan de instellingen. Juist in een mondiale crisis als deze dragen kunst en cultuur bij aan de samenleving. Onze ambities en die van de instellingen zijn juist nu van belang als stip op de horizon.”

Cultuur voor iedereen

De gemeente zet de komende jaren in op kunst en cultuur voor iedereen. Door het inzetten van cultuurcoaches en projecten als De Wijk de Wereld dringt kunst en cultuur door tot in de wijken en dorpen. Daarnaast is er oog voor de inwoners met een kleine beurs: samen met de gesubsidieerde instellingen worden financiële drempels verder weggenomen.

Ook wordt de openbare ruimte waar iedereen zich in beweegt nog beter ingezet als podium of tentoonstellingsruimte. Zo struikel je letterlijk over de kunst op straat. Er komen nieuwe kunstprojecten in de publieke ruimte en festivals en voorstellingen in de buitenlucht worden ondersteund. Zo is kunst en cultuur daadwerkelijk voor iedereen.

Wij zijn cultuur!

De provincie vindt het belangrijk een bruisend en vernieuwend cultuuraanbod in Stad en Ommeland te stimuleren. Groningen heeft veel te bieden aan kunst, cultuur en evenementen, met daarnaast een enorme historische rijkdom. Om cultuur en vrijetijdseconomie meer te verbinden krijgen meer evenementen een structurele subsidie.

Voor de provincie is het versterken van de erfgoedsector belangrijk. Een aantal borgen en streekmusea krijgen daarom een hogere subsidie, ten opzichte van het advies van de Kunstraad. Ook onderzoekt de provincie de mogelijkheid van een dienstencentrum (‘Shared Service Centre’) om zo vakkennis en menskracht makkelijker en goedkoper beschikbaar te maken.

Gedeputeerde Cultuur Mirjam Wulfse: “Daarbij vinden we het belangrijk dat cultuur beschikbaar is voor álle mensen, of je nu midden in de stad woont of in een dorp in de ommelanden. Een stevige erfgoedsector en verbinding met vrijetijdseconomie vinden we bijvoorbeeld erg belangrijk. Daar zien we kansen. We willen ook mogelijkheden bieden voor de cultuursector om incidentele subsidie aan te vragen voor nieuwe, verrijkende en verbindende initiatieven. Daar maken we de komende tijd meer werk van. Dat is goed voor Groningen”.

Advies Kunstraad

De provincie en gemeente zijn de Kunstraad Groningen dankbaar voor het advies dat zij in moeilijke omstandigheden heeft uitgebracht. Het vormt de basis voor de subsidiebesluiten voor de instellingen. Daarnaast is op een aantal punten door gemeente en provincie andere keuzes gemaakt. Ook de coronacrisis was hierbij van invloed. Instellingen krijgen daardoor bijvoorbeeld een hogere subsidie dan door de Kunstraad wordt geadviseerd. En er is goed gekeken naar subsidieverhoudingen tussen provincie en gemeente.

Samen steunen provincie en gemeente de klassieke muziek sector: de gemeente continueert subsidie aan Haydn Jeugd Strijkorkest en het Peter de Grote Festival. Zo blijft ook talentontwikkeling binnen de klassieke muziek geborgd. De provincie kiest voor ondersteuning voor de breedte van deze sector met een nog uit te werken nieuwe incidentele subsidieregeling voor vernieuwingen in de klassieke muziek.

De gemeenten en provincie blijven zich gezamenlijk inzetten om de culturele sector in onze provincie te ondersteunen. Want kunst en cultuur is en blijft van grote waarde voor Groningen. https://cultuurnotagroningen.nl/

Beide Cultuurnota’s kunt u downloaden via:


Noot voor de pers: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bestuur, Juridische Zaken en Communicatie, telefoon (050) 3164129. Buiten kantoortijd en in het weekend: 06-22668447.
Gemeente Groningen: voor meer informatie kunt u desgewenst contact opnemen met Corien Koetsier, woordvoerder wethouder Paul de Rook, 06-52565104.

Bekendmaking Cultuurnota 2021-2024

Op 6 oktober 2020 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie en het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Groningen de Cultuurnota’s vastgesteld. Beide zijn een vervolg op de kadernota die in september 2019 wereldkundig is gemaakt. In beide nota’s wordt bekend gemaakt welke instellingen de komende vier jaar een plek krijgen in de cultuurnota van de overheden.

Op 8 oktober 2020 om 09.00 uur lichten gedeputeerde Mirjam Wulfse en wethouder Paul de Rook de gemaakte keuzes toe door middel van een persconferentie. Nadien zullen de instellingen op de hoogte worden gebracht en zal er een persbericht uitgaan die ook op deze website zal worden gepubliceerd.

Beide documenten Cultuurnota’s kunt u downloaden via:

Aan de cultuurinstellingen, organisaties die een aanvraag hebben gedaan voor de cultuurnota 21-24

Geachte heer, mevrouw,

De provincie Groningen en de gemeente Groningen hebben met elkaar afgestemd over de planning en het proces van de cultuurnota 2021-2024. Anders dan in eerdere communicatie is gemeld, zal het voorgenomen besluit over de meerjarige structurele subsidies van gemeente en provincie een week later, namelijk begin oktober beschikbaar zijn. De oorzaak hiervan ligt in de belemmeringen die we door de coronamaatregelen ondervinden.

De gemeente Groningen heeft eerder aan de gemeentelijk gesubsidieerde instellingen in een brief (d.d. 20-08-2020) aangegeven dat zij voor 1 november van u een aangepaste begroting verwacht voor 2021. In afstemming met de provincie zijn de overheden nu tot de volgende aanpassing gekomen.

Begin oktober nemen gemeente en provincie een besluit welke instellingen in de komende vier jaar een plek krijgen in de cultuurnota van de overheden. U wordt na besluitvorming zo spoedig mogelijk op 7 oktober hierover geïnformeerd. Deze instellingen ontvangen begin 2021 een eerste betalingsvoorschot voor het eerste kwartaal. Dit betalingsvoorschot wordt omgezet in een definitieve subsidieverlening voor 2021 als u voor 1 februari 2021 een aangepaste begroting en activiteitenplan heeft ingediend en deze is goedgekeurd door de overheden.

Van de instellingen die in de periode 2021-2024 subsidie van ons ontvangen vragen wij om in het activiteitenplan voor 2021 aan te geven hoe de instelling inspringt op en omgaat met de veranderende omstandigheden en de beperkingen als gevolg van de coronacrisis.

Tegelijkertijd kunt u in dit activiteitenplan en begroting de aanpassingen verwerken die het gevolg zijn van een afwijkend besluit van de BIS, Fondsen, provincie of gemeente ten opzichte van uw aanvraag. Vanaf medio van oktober/begin november gaan gemeente en provincie met u in gesprek over de planvorming voor 2021. Voorafgaand aan dat gesprek ontvangen wij van u graag een voortgangsrapportage c.q. financiële prognose over het lopende jaar 2020.

Wij denken dat wij op deze manier uw organisatie meer ruimte geven om te anticiperen op de huidige beperkingen en veranderingen die corona teweegbrengt. Tegelijkertijd krijgen wij als overheden meer zicht op de manier waarop er invulling gegeven wordt aan de ambities van de cultuurnota’s.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij de gemeente en/of provincie.

Hoogachtend, Nienk Hoepman
Teamleider Cultuur, Evenementen, Sport en Toerisme

Annet Hoekstra
Programmaleider Sport, Cultuur & Maatschappelijk Vastgoed

Publicatie advies Kunstraad Groningen cultuurnota’s 2021-2024

Op 11 juni overhandigde de Kunstraad Groningen het adviesrapport Op steviger grond aan wethouder Paul de Rook en gedeputeerde Mirjam Wulfse. Hierin adviseert de Kunstraad over de meerjarige subsidietoekenningen voor de gemeentelijke en provinciale cultuurnota’s 2021-2024. Als gezamenlijke overheden hechten wij sterke waarde aan een onafhankelijke advisering over de artistieke en inhoudelijke kwaliteit en de wijze waarop instellingen willen bijdragen aan onze culturele ambities en strategieën. Hierbij stelden wij de Kunstraad voor een zware taak, door te vragen om een integraal gewogen advies. Wij willen dan ook onze grote waardering uitspreken aan de Kunstraad, zijn medewerkers en alle adviseurs die zich hiervoor hebben ingezet, alle perikelen rondom het coronavirus ten spijt.

Het adviesrapport Op steviger grond van de Kunstraad Groningen is online te raadplegen op www.kunstraadgroningen.nl.

Wij gaan ons de komende periode beraden op het advies en op basis hiervan de gemeentelijke en provinciale cultuurnota 2021-2024 nader uitwerken. Op 29 september aanstaande zullen de colleges van GS en B&W de cultuurnota’s vaststellen, waarbij ook de subsidiebesluiten voor de komende beleidsperiode gepresenteerd zullen worden. Tot slot neemt de gemeenteraad, anders dan Provinciale Staten, in november een definitief besluit over de cultuurnota van de gemeente Groningen. 

In het geval van eventuele feitelijke onjuistheden of andere technische onvolkomenheden in de instellingsadviezen vragen wij u deze uiterlijk voor 13 juli aanstaande aan ons te melden. U kunt zich hiervoor richten tot het e-mailadres subsidie@cultuurnotagroningen.nl. Deze reacties leggen wij vervolgens aan de Kunstraad voor met de vraag of dit tot een herziening van het advies leidt. Ook  inhoudelijke reacties op het adviesrapport vragen wij u te melden via bovenstaand e-mailadres. 

Belangrijk: Aanvraag opslaan en later verder gaan

Wanneer u uw aanvraag tijdelijk wilt onderbreken om in een later stadium verder te gaan kunt u uw aanvraag opslaan. Wanneer u de aanvraag opslaat wordt u doorverwezen naar een pagina waarin een link wordt weergegeven en is er de optie de link naar uw eigen e-mailadres te laten versturen. Maak gebruik van de optie de link naar uw e-mailadres te versturen zodat u deze altijd ter beschikking heeft (de e-mail kan in de spam terecht komen). Door gebruik te maken van deze link kunt u verder gaan waar u gebleven was.

Let op: Indien u geen gebruik maakt van de link maar weer opnieuw inlogt, kunt u niet verder met uw eerdere aanvraag!

Verder wijzen wij u er graag op dat de FAQ online staan. Raadpleeg deze alstublieft voordat u contact met ons opneemt. Tijdens de kerstvakantie kan het langer duren voordat u een antwoord ontvangt.

Succes met het aanvragen en prettige feestdagen.

Aftrap aanvraagperiode 14 november

Gedeputeerde Mirjam Wulfse en wethouder Paul de Rook nodigen u van harte uit voor de presentaties van beide kadernota’s op donderdag 14 november aanstaande. Zij praten u bij over de inhoudelijke ambities en strategieën en het gezamenlijke aanvraagproces voor de Cultuurnota 2021-2024. Na deze bijeenkomst kunt u uw subsidieaanvraag voor de Cultuurnota 2012-2024 indienen via de aanvraagmodule op www.cultuurnotagroningen.nl.

Aansluitend aan de informatiebijeenkomst stellen de provincie en gemeente u in de gelegenheid vragen te stellen over het proces. Dit doen wij door middel van speeddates. U kunt in gesprek met beleidsadviseurs van de gemeente en provincie, maar ook met adviseurs van de Kunstraad Groningen.

// Programma 14 november 2019

15.30 uur: inloop
16.00 uur: Inhoudelijke toelichting kadernota’s cultuur door wethouder Paul de Rook en gedeputeerde Mirjam Wulfse
16.30 uur: Toelichting op de procedure en aftrap aanvraagperiode door Tommy Voortman en Jantina van der Broek, projectleiders cultuurnota
17.00 uur: borrel en speeddates
18.00 uur: einde

Locatie: De Puddingfabriek, Viaductstraat 3-3, 9725 BG Groningen

Komt u ook? Meld u dan aan via het e-mailadres j.boelstra@provinciegroningen.nl.

Aanvraagformat voor de cultuurnotaperiode 2021-2024 online

Vandaag 31 oktober hebben we het format voor de aanvraagprocedure voor de cultuurnotaperiode 2021-2024 online gezet. Door middel van dit document kunt u alvast uw komende aanvraag voorbereiden. Vanaf 14 november 2019 kunt u uw aanvraag daadwerkelijk indienen via de online aanvraagmodule.

De aanvraagperiode duurt tot en met 5 januari 2020. Wij adviseren u tijdig te beginnen met het invullen van uw aanvraag aangezien er in de kerstvakantie beperkt ambtelijke ondersteuning aanwezig is om eventuele vragen te beantwoorden. Mocht u naar aanleiding van het aanvraagformat al vragen hebben, neem dan contact op met de gemeente of provincie via het contactformulier op deze website.

Definitieve kadernota 2021-2028 vastgesteld

Dinsdag 17 september hebben zowel het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen als het college van B&W van de Gemeente Groningen de definitieve kadernota cultuur 2021-2028 vastgesteld. Op 30 oktober bespreekt de gemeenteraad de nota Kunst en cultuur voor iedereen, Provinciale Staten volgt op 13 november met de behandeling van Wij zijn cultuur!

Vervolgens kunt u via onze website www.cultuurnotagroningen.nl uw subsidieaanvraag indienen. De aanvraagformats kunt u vanaf medio oktober al op deze site vinden zodat u tijdig uw subsidieaanvraag kunt voorbereiden. In de periode op weg naar de uitvoeringsprogramma’s blijven we graag met u in gesprek. Via de nieuwsbrief, de website, direct mail en social media houden wij up op de hoogte.

Cultuurnotaproces

Op hoofdlijnen ziet de procedure op weg naar de cultuurnota’s 2021-2024 er als volgt uit:

Aanvraagformulier onlineHalf oktober 2019
Kadernota Gemeente Groningen met inspraaknota in commissie en raadOktober
Strategisch Beleidskader Cultuur met inspraaknota in Provinciale Staten November
Start aanvraagprocedure via cultuurnotagroningen.nl 13 november 2019
Deadline aanvragen lokale culturele instellingen6 januari 2020
Deadline aanvragen BIS- en fonds-instellingen1 februari 2020
Reflectie op aanvragen instellingen door stedelijke regio We the North naar Raad voor CultuurFebruari 2020
Advisering Kunstraad aan gemeente en provincieFebruari – mei 2020
Vaststellen uitvoeringsprogramma’s en subsidiebesluitvorming 2021-2024 door College van B&W Gemeente Groningen en Gedeputeerde Staten Provincie GroningenSeptember 2020
Bezwaarmogelijkheid culturele instellingenSeptember – oktober 2020
Uitvoeringsprogramma’s inclusief subsidiebesluitvorming in Gemeenteraad en Provinciale StatenNovember 2020
Start nieuwe beleidsperiode 2021-20241 januari 2021

Provincie Groningen

Op 9 juli 2019 stelde het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen de Concept-Kadernota Cultuur 2021-28: Wij zijn cultuur! vast. U vindt de concept-kadernota hier vanaf 10 juli. De concept-kadernota staat van 10 juli tot en met 25 augustus 2019 open voor schriftelijke inspraak. Daarnaast adviseert de Kunstraad het college van Gedeputeerde Staten nog. De inspraakreacties en het Kunstraad-advies worden verwerkt in de definitieve kadernota. Deze wordt op 13 november 2019 door Provinciale Staten behandeld.

Inspraakprocedure Kadernota Cultuur Gemeente Groningen

Op 2 juli 2019 stelde het college van B&W de Concept Kadernota Cultuur 2021-28: Kunst en Cultuur voor iedereen vast. U vindt de concept-kadernota hier. De concept-kadernota cultuur staat van 3 juli tot en met 21 augustus 2019 open voor schriftelijke inspraak. Daarnaast adviseert de Kunstraad het college nog. De inspraakreacties en het Kunstraad-advies worden verwerkt in de definitieve kadernota. Deze wordt op 30 oktober 2019 in de gemeenteraad behandeld. Voor meer informatie over het proces en voor het indienen van uw inspraakreactie kunt u e-mailen naar Cultuurnota.Groningen@groningen.nl.