Aan de cultuurinstellingen, organisaties die een aanvraag hebben gedaan voor de cultuurnota 21-24

Geachte heer, mevrouw,

De provincie Groningen en de gemeente Groningen hebben met elkaar afgestemd over de planning en het proces van de cultuurnota 2021-2024. Anders dan in eerdere communicatie is gemeld, zal het voorgenomen besluit over de meerjarige structurele subsidies van gemeente en provincie een week later, namelijk begin oktober beschikbaar zijn. De oorzaak hiervan ligt in de belemmeringen die we door de coronamaatregelen ondervinden.

De gemeente Groningen heeft eerder aan de gemeentelijk gesubsidieerde instellingen in een brief (d.d. 20-08-2020) aangegeven dat zij voor 1 november van u een aangepaste begroting verwacht voor 2021. In afstemming met de provincie zijn de overheden nu tot de volgende aanpassing gekomen.

Begin oktober nemen gemeente en provincie een besluit welke instellingen in de komende vier jaar een plek krijgen in de cultuurnota van de overheden. U wordt na besluitvorming zo spoedig mogelijk op 7 oktober hierover geïnformeerd. Deze instellingen ontvangen begin 2021 een eerste betalingsvoorschot voor het eerste kwartaal. Dit betalingsvoorschot wordt omgezet in een definitieve subsidieverlening voor 2021 als u voor 1 februari 2021 een aangepaste begroting en activiteitenplan heeft ingediend en deze is goedgekeurd door de overheden.

Van de instellingen die in de periode 2021-2024 subsidie van ons ontvangen vragen wij om in het activiteitenplan voor 2021 aan te geven hoe de instelling inspringt op en omgaat met de veranderende omstandigheden en de beperkingen als gevolg van de coronacrisis.

Tegelijkertijd kunt u in dit activiteitenplan en begroting de aanpassingen verwerken die het gevolg zijn van een afwijkend besluit van de BIS, Fondsen, provincie of gemeente ten opzichte van uw aanvraag. Vanaf medio van oktober/begin november gaan gemeente en provincie met u in gesprek over de planvorming voor 2021. Voorafgaand aan dat gesprek ontvangen wij van u graag een voortgangsrapportage c.q. financiële prognose over het lopende jaar 2020.

Wij denken dat wij op deze manier uw organisatie meer ruimte geven om te anticiperen op de huidige beperkingen en veranderingen die corona teweegbrengt. Tegelijkertijd krijgen wij als overheden meer zicht op de manier waarop er invulling gegeven wordt aan de ambities van de cultuurnota’s.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij de gemeente en/of provincie.

Hoogachtend, Nienk Hoepman
Teamleider Cultuur, Evenementen, Sport en Toerisme

Annet Hoekstra
Programmaleider Sport, Cultuur & Maatschappelijk Vastgoed