18 juli 2016

Groningen versterkt culturele ambities

Stad zet stevig in op Groningen als City of Talent

Groningen versterkt culturele ambities 

Cultuur is van grote waarde voor Groningen, daarom zet het college van B&W de komende jaren in op een bruisende cultuurstad met een onderscheidend topaanbod voor alle disciplines. Dat is te lezen in de conceptcultuurnota Cultuurstad Groningen, City of Talent 2017-2020, Uitvoeringsprogramma Cultuur, die het college deze week vrijgeeft. De nota volgt op de kadernota cultuur waarin het college aangaf in te willen zetten op versterking van de sector en Groningen te willen positioneren als ‘City of Talent

Cultuur is overal, in de binnenstad – de huiskamer van de stad – en dicht bij de inwoners in de wijken. In de cultuurnota geeft het college met zes strategieën aan hoe ze deze unieke infrastructuur overeind wil houden en daarmee wil bijdragen aan de bredere maatschappelijke doelen voor een gezonde en leefbare stad.

Talentontwikkeling

Met broedplaatsen, het samenwerkingsverband Station Noord, stipendia en budget voor talentontwikkelingsprojecten wil het college Groningen nog meer profileren als de stad waar cultureel talent zich kan ontwikkelen. Groningen wil doen waar het goed in is: het inspirerende klimaat van de stad behouden en jong talent de kans bieden zich hier te ontwikkelen. Voor een stadsbrede aanpak van talentontwikkeling stelt het college 100.000 euro beschikbaar.

Sterke basis

Samen met de provincie benoemt de gemeente Cultuurpijlers. Beide overheden stellen hiervoor samen 475.000 euro beschikbaar. In ruil hiervoor vragen beide overheden aan de Cultuurpijlers meer verantwoordelijkheid te nemen voor de culturele keten en meer initiatief te nemen tot samenwerking. Op deze wijze willen zowel de provincie als gemeente de sector versterken.

Nieuwe verbindingen

Nieuw is de verbinding met het maatschappelijke domein. Het college is overtuigd van samenwerking over de sectoren heen. Cultuur kan een belangrijke bijdrage leveren aan andere maatschappelijke thema’s zoals het voorkomen van eenzaamheid en gezond ouder worden. Groningen wil zich bovendien positioneren als ‘Age Friendly Cultural City’ en werkt hierin samen met het noordelijke samenwerkingsverband ‘We the North’.

Overal cultuur 

In de conceptnota verbindt het college cultuur aan stadsontwikkeling. Het college ziet hierbij de openbare ruimte als podium om Groningen op deze manier op de kaart te zetten als bruisende cultuurstad. Het college continueert Kunst op Straat, investeert in nieuwe huisvesting en sluit aan bij culturele hoofdstad Leeuwarden 2018.

Samenleven met cultuur

Ook nieuw is de nadrukkelijke verbinding van cultuur aan maatschappelijke thema’s als healthy ageing, sociale cohesie en het ontwikkelen van basisvaardigheden. Iedereen doet mee. Daarom wil het college dat kunst en cultuur in brede zin toegankelijk en te beleven zijn, niet alleen in het centrum, maar ook in de wijken. Het sociale aspect is hierbij van groot belang.

Leven lang cultuur

Omdat het college cultuur belangrijk vindt, biedt het alle Stadjers de mogelijk-heid om actief met cultuurbezig te zijn. De stad investeert daarom extra in amateurkunst. Het college blijft daarnaast inzetten op cultuureducatie, stimuleert de samenwerking tussen musea en versterkt het bibliotheekwerk in de wijken.

Procedure

De conceptcultuurnota Cultuurstad Groningen, City of Talent 2017-2020, Uitvoeringsprogramma Cultuur, is tot stand gekomen in nauwe afstemming met de provincie Groningen. Gezamenlijk zijn speerpunten geformuleerd en de procedures zijn zoveel mogelijk gelijkgetrokken. Beide overheden denken zo hun culturele ambities beter te kunnen waarmaken en de administratieve druk voor cultuurinstellingen te verminderen. Het college van B&W staat open voor zienswijzen op deze cultuurnota. Belanghebbenden kunnen t/m9 september 2016 een schriftelijke reactie indienen. In de zomer maken de landelijke fondsen en het Rijk de toegekende subsidiebedragen bekend. In de definitieve nota zal het college de ingediende zienswijzen en laatste ontwikkelingen verwerken en indien noodzakelijk de koers bijstellen. Eind oktober stelt het college van B&W de definitieve nota vast, in november bespreekt de gemeenteraad de nota. De cultuurnota gaat in op 1 januari 2017.

Downloads behorende bij dit bericht:

voorblad_cultuurstad_groningen

Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017 – 2020 (pdf, 1,7 mb)

 

voorblad_overzicht_subsidiebesluiten

Overzicht subsidiebesluiten Cultuurnota 2017 – 2020 (pdf, 0,7 mb)